Privacyverklaring ELISA^2

ELISA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring staat heldere en transparante informatie over de omgang met persoonsgegevens. ELISA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ELISA in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de grondslag waarvoor deze zijn verstrekt, deze grondslagen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.
 • ELISA, gevestigd aan Panhuis 2C, 3905 AX te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens:

www.domein-elisa.nl

0640865562

contact@domein-elisa.nl

(Bijzondere) persoonsgegevens die ELISA^2 verwerkt

ELISA^2 verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ELISA^2 verwerkt:

 1. Voor- en achternaam van contactpersonen die gebruiken maken van haar diensten en/of die een Nieuwsbrief ontvangen
 2. Geslacht contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 3. Geboortedatum contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 4. Adresgegevens contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 5. Telefoonnummer contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 6. Emailadres contactpersonen die gebruik maken van haar diensten en/of die een Nieuwsbrief ontvangen
 7. Bankrekeningnummer contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 8. BSN contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 9. Klantnummer SVB contactpersonen die gebruik maken van haar diensten m.b.v. PGB
 10. Gezondheidsgegevens contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 11. Modelzorgovereenkomsten met daarin gegevens m.b.t. verleende en te verlenen zorg contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 12. Zorgplannen en evaluaties van zorgplannen met daarin gegevens m.b.t. verleende en te verlenen zorg contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 13. Netwerkgegevens (bijvoorbeeld familie, werkplek, meewerkende instanties) m.b.t. verleende en te verlenen zorg contactpersonen die gebruik maken van haar diensten
 14. Contracten/overeenkomsten met daarin gegevens m.b.t. te volgen of gevolgde cursussen, trainingen, opleidingen of themadagen
 15. Opleidings- en beroepsgegevens m.b.t. te volgen korte beroepsopleidingen
Grondslag van persoonsgegevens die ELISA^2 verwerkt

ELISA^2 verwerkt uw bovenstaande (bijzondere) persoonsgegevens vanuit de volgende grondslagen:

 • Ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (1-13)
 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst (1-13)
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting (1,4,7,8,9)
 • Ten behoeve van vitaal belang van betrokkene (10-13)
Bewaartermijn

ELISA^2 bewaart uw (bijzondere) persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de grondslagen te realiseren waarvoor uw gegevens verwerkt worden:

 • Bewaartermijn geldt tot afmelding van contactpersoon (Nieuwsbrief)
 • Bewaartermijn geldt tot stopzetten van de dienstverlening en de eventuele overdracht naar een nieuwe dienstverlener, waarbij opzegtermijn van 1 maand (mailwisseling e.d. met contactpersoon)
 • Bewaartermijn geldt tot maximaal 1 jaar na stopzetten van de dienstverlening (modelzorgovereenkomsten, zorgplannen, klachtenregelingen) i.v.m. communicatie met gemeentes, de geschillencommissie en/of de SVB
 • Bewaartermijn geldt tot maximaal 7 jaar conform de fiscale bewaarplicht voor het bewaren van de (financiële) administratie
Delen van persoonsgegevens met derden

ELISA^2 verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de Modelzorgovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens
 • ELISA^2 sluit met derden een verwerkingsovereenkomst af wanneer persoonsgegevens verstrekt worden
 • ELISA^2 draagt zorg voor een beveiligde netwerkverbinding en maakt gebruik van sterke wachtwoorden m.b.t. de verwerking van digitale persoonsgegevens en een afsluitbare kast m.b.t. papieren persoonsgegevens
Rechten van betrokkenen
 • Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens
 • Betrokkenen hebben het recht om eens gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken
 • Wanneer betrokkenen van mening zijn dat ELISA^2 onzorgvuldig en/of onjuist met (bijzondere) persoonsgegevens is omgegaan, kunnen zij hiervan melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens