Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Het bedrag van de factuur dient binnen 14 dagen na aanmelding overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL76 RABO 0152 3413 58 onder vermelding van het factuurnummer. De inschrijving wordt definitief nadat de bedenktermijn van 2 weken die ingaat na uw aanmelding, is verstreken.

Annuleringsvoorwaarden

Tot drie weken voor aanvang van de opleiding bedragen de annuleringskosten 5% van het totaalbedrag en wordt bij annulering door de cursist het restant van het cursusgeld binnen 14 dagen overgemaakt door het opleidingscentrum. Daarna vindt geen restitutie meer plaats en is de volledige prijs verschuldigd.

De deelnemer mag 10% van de lesuren hebben gemist.

Bij te weinig deelnemers (minimaal 3 personen) gaat de opleiding of themadag niet door. Het opleidingscentrum restitueert dan het cursusgeld binnen 14 dagen.

Bij uitval van de docent door overmacht, zal het opleidingscentrum zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit, zijn voor het opleidingscentrum. Uitval van de docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de cursist.

Beperking aansprakelijkheid

Het opleidingscentrum is nimmer aansprakelijk voor schade welke de cursist lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het centrum. Het centrum is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Zonder schriftelijke toestemming van de cursusdeelnemer zelf zal het opleidingscentrum geen informatie aan derden verstrekken over deelnemers aan de opleidingen of themadagen en/of over de organisaties die zij vertegenwoordigen.

Klachtenregeling

Klachten worden trapsgewijs in behandeling genomen. De klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent van de opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de opleiding betreft. Vaak zal dan al een bevredigende oplossing gevonden worden. Klachten kunnen (direct of in tweede instantie) ook gemeld worden bij Onderwijsgeschillen, waarbij ELISA^2 is aangesloten. Dit gebeurt per e-mail. Binnen één werkweek ontvangt men een bevestiging en hoort men wie de klacht behandelt. De betrokkenen spannen zich in de klacht op te lossen. Zij zullen daarbij de docent van de betreffende opleiding betrekken. Klager ontvangt binnen 3 weken bericht over de uitspraak van de behandeling van de klacht. Deze uitspraak is bindend. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Klachten en de behandeling ervan worden gedurende de periode van een jaar bewaard.

Copyright/eigendomsrecht

De rechten van alle getoonde of gebruikte leermiddelen en de methode berusten exclusief bij ELISA.

Zonder toestemming mogen uitgereikte leermiddelen niet worden vermenigvuldigd, van naam veranderd of van inhoud vervreemd of gebruikt worden voor leerdoeleinden of commercieel worden uitgebaat. Leermiddelen mogen gebruikt worden door deelnemers als naslagwerk voor eigen gebruik maar niet ter beschikking worden gesteld aan derden.